Chrystus otworzył drzwi Janowi Pawłowi II... w sobotę, dn. 02 kwietnia 2005 roku o godz. 21 : 37. Œwiat pogršżył się w żałobie... Odszedł do Pana... Jan Paweł Wielki!!!

                             

(flaga polska, flaga papieska, flaga maryjna)

"O godzinie 21 : 37 nasz Ojciec Œwięty powrócił do domu Ojca." - oto słowa, które sprawiły, że dn. 02. 04. 2005 r. cały œwiat dowiedział się o œmierci Jana Pawła II (Karola Wojtyły). Mam nadzieję, że będzie Jemu tam lepiej, niż mi tutaj bez Niego na Ziemi.

Karol Józef   WOJTYŁA

 

18 maja 1920 Wadowice

16 paŸdziernika 1978 (262. Papież)

02 kwietnia 2005 Watykan (Pałac Apostolski)

(02. 04. 2005 r. (sobota, godz. 21 : 37) - Jan Paweł II zmarł w wyniku wstrzšsu (szoku) septycznego połšczonego z nieodwracalnš zapaœciš sercowo - naczyniowš; czynnikiem wywołujšcym była infekcja dróg moczowych w osłabionym chorobš Parkinsona i niewydolnoœciš oddechowš organizmie)

JAN PAWEŁ II

(JOANNES PAULUS II,  PAPA  GIOVANNI PAOLO II)

Foto Papieża pochodzi z mojego prywatnego albumu.

 

16 paŸdziernika 1978 roku:

   

Fragmenty pontyfikatu:

"Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież - wołam z całej głębi tego tysišclecia, wołam w przeddzień œwięta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstšpi Duch Twój! Niech zstšpi Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!" - 02 czerwca 1979

Moje osobiste spotkanie z Ojcem Œwiętym:

"Nie ma wolnoœci bez "Solidarnoœci", nie ma solidarnoœci bez miłoœci." - 05 czerwca 1999

"Jak można było sobie wyobrazić, że ten człowiek w drewniakach kiedyœ będzie konsekrował bazylikę Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach." - 17 sierpnia 2002

"Musicie być mocni mocš miłoœci, która jest potężniejsza niż œmierć..."

18 sierpnia 2002 roku:

"BÓG  BOGATY  W  MIŁOSIERDZIE." - myœl przewodnia pielgrzymnki do Polski - 16 - 19 sierpnia 2002

"Chciałem powiedzieć na zakończenie, że właœnie ta oazowa pieœń wyprowadziła mnie z ojczyzny przed 23 laty. Miałem jš w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe. I z niš, z tš oazowš pieœniš nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimœ ukrytym tchnieniem Ojczyzny. Była też przewodniczkš na różnych drogach Koœcioła i ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu, na te krakowskie Błonia pod Kopiec Koœciuszki. Dziękuję ci, pieœni oazowa! Dziękuję wam, Błonia krakowskie! Dziękuję wam, Błonia krakowskie, za waszš goœcinę wielokrotnš i tę dzisiejszš. Bóg zapłać! Chciałbym dodać - i do zobaczenia. Ale to już jest całkowicie w Bożych rękach. Pozostawiam to bez reszty... Bożemu Miłosierdziu."

01 kwietnia 2005 roku:

Karol Józef Wojtyła, Papież JAN PAWEŁ II ("Wielki!!!") do młodzieży na dzień przed œmierciš (dn. 01 kwietnia 2005 roku, pištek (wieczorem)):

"Szukałem was, teraz przyszliœcie do mnie i za to wam dziękuję." - 01 kwietnia 2005

po 02 kwietnia 2005 roku:

Testament Ojca Œwiętego (Totus Tuus (Cały Twój))

"...pozostaję nadal do dyspozycji mojego Pana, powierzajšc się Mu w Jego Niepokalanej Matce (Totus Tuus)"; Testament Jana Pawła II z 5 III 1982

08 kwietnia 2005 roku:

Dn. 08 kwietnia 2005 r. (pištek) odbył się pogrzeb Ojca Œwiętego. W czasie ceremonii pojawiły się transparenty z hasłem " SANTO SUBITO" (natychmiast œwięty) i okrzyki: œwięty, œwięty...

SANTO SUBITO !!!SANTO SUBITO !!!

SANTO SUBITO !!!SANTO SUBITO !!!

18 - 19 kwietnia 2005 roku:

Joseph Ratzinger (ur. 16. 04. 1927; lat 78; Marktl, Górna Bawaria w południowych Niemczech)

BENEDYKT XVI

W dn. 18 - 19 kwietnia 2005 trwało konklawe. W czwartym głosowaniu, dn. 19 kwietnia 2005 roku (wtorek),  115 kardynałów wybrało 263. papieża...

01 maja 2011 roku:

Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus II), właœc. Karol Józef Wojtyła – błogosławiony Koœcioła katolickiego; Msza Œw. Beatyfikacyjna - plac Œw. Piotra w Rzymie; wyniesiony na ołtarze przez Benedykta XVI; wspomnienie: 22 paŸdziernika

         

Beatus Joannes Paulus II (łac.)

Błogosławiony Jan Paweł II (jęz. pol.)

Beato Giovanni Paolo II (jęz. włoski)

Na poczštek.          Powrót do strony głównej.