Moje  miasto  Lębork.

My  Town  Lebork.

Mein  Stadt  Lebork.

 

 

     Pomorze    

 

 • Gryf - popularny symbol w średniowiecznej Europie symbol pochodzenia perskiego, przyniesiony przez uczestników wypraw krzyżowych. Był godłem książąt zachodniopomorskich, od nich trafił do herbów wielu miast na Pomorzu i stał się godłem całego Pomorza.

 • Gryf jest znany od XIII wieku jako herb książąt pomorskich. Jako herb terytorialny zaczął funkcjonować dopiero w II połowie XIV wieku...

 •  Pomorskie gryfy nie noszą korony.

 

   Województwo pomorskie  

Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Stolicą województwa jest Gdańsk.

Fot.  Herb województwa pomorskiego.

Fot.  Flaga województwa pomorskiego.

 • Flaga województwa pomorskiego przedstawia czarnego gryfa pomorsko - wendyjskiego z podniesionymi skrzydłami na złotym polu flagowym. Głowa gryfa z wysuniętym językiem koloru czerwonego jest skierowana na prawo. Flaga została ustanowiona przez sejmik w dniu 25 marca 2002 r.

 

   Pobrzeże Kaszubskie  

 

Fot.  Herb Kaszub.

 •  Od początku ruchu kaszubskiego czarny gryf (z koroną) na złotej tarczy był uznawany za Herb Kaszubów.

                   

Fot.  Flaga Kaszub.

 • Czarno - żółte barwy flagi są pochodną Herbu Kaszubów.

 

   Powiat lęborski  

 

 

Fot.  Herb Powiatu Lęborskiego.

 • "na tarczy trójdzielnej (w kształcie odwróconej litery T) w polu 1 srebrnym gryf czerwony w lewo, w polu 2 złotym gryf czarny w prawo, w polu 3 błękitnym lew złoty trzymający basztę srebrną"

 • Herb powiatu lęborskiego odwołuje się do tradycji i historii tych ziem. Gryf czerwony w I polu nawiązuje bezpośrednio do historycznego herbu całego Pomorza wywodzącego się z godła książąt pomorskich (poświadczonego już na początku XIII w.). Występuje także na pieczęciach królów polskich, m.in. Aleksandra Jagiellończyka z 1501 r.

 • Gryf czarny w II polu jest godłem Kaszubów, które powstało na początku XX w. Dla odróżnienia od właściwego godła Pomorza gryf miał zmienioną barwę na czarną. Często bywał ozdobiony koroną. W tej postaci pojawia się w 1908 r. w winiecie czasopisma "Gryf" (organ ruchu młodokaszubskiego) wydawanego przez A. Majkowskiego.

 • Takie połączenie dwóch górnych gryfów symbolizuje pograniczny charakter ziemi lęborskiej, która była na przestrzeni wieków nie tylko obiektem przetargów politycznych, ale i obszarem rywalizacji kultury polskiej i niemieckiej. Żywioł niemiecki reprezentowany jest tutaj przez czerwonego gryfa zgermanizowanych i sprotestantyzowanych książąt pomorskich, zaś żywioł polski jest ucieleśniony w czarnym gryfie kaszubskim.

 • W III polu błękitnym lew złoty trzymający basztę nawiązuje do godła stolicy powiatu. Herb Lęborka przedstawiający lwa - strażnika (bądź opiekuna zamku) znany jest już od XIV w. Występował na pieczęciach miejskich z niewielkimi zmianami (lew siedzący, bądź wsparty o basztę, także ukoronowany) Barwa błękitna dominuje w herbach szlachty lęborskiej, symbolizuje także wielowiekowe związki z Bytowem oraz położenie powiatu nad wodą (morzem i rzeką Łebą).

Fot.  Flaga Powiatu Lęborskiego.

 • "na płacie prostokątnym składającym się z dwóch pasów poziomych o jednakowej szerokości - błękitnego i żółtego, herb powiatu umieszczony centralnie".

W skład powiatu lęborskiego wchodzą dwa miasta: Lębork i Łeba oraz trzy gminy wiejskie: Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko.

 

   Lębork  

 

  

Fot.  Herb Lęborka.

 • Herbem Lęborka (wg Statutu Miasta Lęborka) jest wizerunek fragmentu średniowiecznych murów miejskich oraz lwa, którego głowa jest zwrócona w lewo. Poniżej lwa widać pasmo zielonego podłoża i błękitne fale rzeki Łeby. Sylwetka lwa ma kolor żółty lub złoty, budowle są białe, dachy niebieskie, a tło jest czerwone. Herb Lęborka podlega ochronie prawnej.

Fot.  Flaga (chorągiew) Lęborka.

 • Chorągwią miasta jest płat materiału o kształcie prostokąta, którego boki pozostają w stosunku 5:3 o wymiarach 150 cm x 90 cm. Stanowi on tło koloru niebieskiego nawiązującego do Błękitnej Krainy (przedwojenny powiat lęborski powiększony o gminy Łęczyce, Choczewo i Gniewinio z Wierzchucinem). Na tym tle centralnie umiejscowiony jest herb miasta wielkości 1/2 szerokości płata chorągwi.

 • Chorągiew miasta podlega ochronie prawnej. Podobnie jak herb Lęborka opisany jest w Statucie Miasta.

 

     Lębork  z  lotu  ptaka...    

 

 

 

 

   Liceum  Ogólnokształcące Nr 1  

im. Stefana Żeromskiego

 

 

Fot.  Zespół Szkół Ogólnokształcących; LO Nr 1 im. Stefana Żeromskiego.

W latach szkolnych 1985/1986 - 1988/1989 uczęszczałam tutaj do klasy matematyczno - fizycznej.

 

 

     Ratusz     

 

 

RATUSZ - neogotycki z przełomu XIX i XX wieku. Fragmenty wzorowane na nieistniejącym gotyckim ratuszu dawniej stojącym w rynku (obecny Plac Pokoju).

THE  TOWN  HALL - neogothic, from the turn of the XIX and XX century, some parts modelled after previously destroyed gothic town hall situated in the market (now Plac Pokoju, the Square of Peace).

DAS  RATHAUS - neugotisch, erbaut um die Wende des XIX. Jhs. zum XX. Jahrhundert, als Vorbild diente das nicht mehr existierende Rathaus, das ehemalig auf dem Markt stand (heute: Plac Pokoju).

 

Fot.  Ratusz z 1873 roku, obecnie Urząd Miejski z Urzędem Stanu Cywilnego.

 

     

 

 

     Budynek  Biblioteki    

im. Jarosława Iwaszkiewicza

 

BUDYNEK  BIBLIOTEKI - zbudowany około 1918 roku po pożarze poprzedniego budynku, neoklasycystyczny z zachowanym częściowo wystrojem.

THE  BUILDING  OF THE  LIBRARY - built about 1918 after fire in the previous building, neo-classical with partly remaining internal decorations.

DAS  GEBÄUDER  DER  BIBLIOTHEK - erebaut ungefähr 1918, nach dem Brand des früheren Gebaüde, neuklassizistisch mit teilweise erhaltener Ausschmückung.

 

 

     Kościół    

p.w.  Św.  Jakuba  Apostoła,  tzw.  "Jakub"    

 

     

 

 

     

 

     

 

   Fot.  Święta Wielkanocne 2004.

 

kościół  św.  Jakuba  Ap. - świątynia gotycka z XIV / XV wieku. Ołtarz pochodzi z końca XVII wieku (jego poprzednik spłonął w 1682 r.). Inne elementy wystroju kościoła: witraże ufundowane w latach 1907-10; późnobarokowa drewniana chrzcielnica; 3 XIX-wieczne obrazy olejne autorstwa Lessiga z Monachium przedstawiające Wojciecha Apostoła Prusów, Ottona z Bambergu i Bonifacego Apostoła Pomorza; 14 stacji męki pańskiej; rokokowa, drewniana ambona; dwudziestogłosowe organy wykonane w 1882 r. przez firmę Grüneberg ze Szczecina; rokokowy ołtarz boczny p.w. Św. Franciska; rokokowy ołtarz boczny p.w. Świętej Rodziny; jedyne na Ziemi Lęborskiej gotyckie ceglane schody prowadzące na wieżę i in.

budynek  plebani - wzniesiony w 1899 roku na miejscu starego XVII-wiecznego domu.

 

  

   Fot.  Pomnik na placu kościelnym przed klasztorem oo. Franciszkanów poświęcony Pani Pięknej Miłości.

   Fot.  Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa ufundowany przez społeczeństwo miasta Lęborka w 1948 roku jako wotum  za ocalenie z pożogi II wojny światowej.

 

 

     Kościół    

p.w.  Najświętszej  Maryi  Panny  Królowej  Polski,  tzw.  "Korona"

 

 

 

Fot.  Kościół Salwatora-Zbawiciela (dla mieszkańców wyznania protestanckiego, którzy stanowili wówczas 90% ludności) wzniesiony w 1866 r.; wyświęcony w 1948 r. na kościół katolicki filialny NMP Królowej Polski; od 1958 r. jest samodzielną placówką duszpasterską (drugą parafią) dla północnej części miasta i 3 przyległych wiosek.  

 

 

 

        

 

 

   Kaplica  Ewangelicko - Augsburska  

(Luterańska)

 

     Mury  obronne     

 

PÓŁNOCNY  ODCINEK  MURÓW  OBRONNYCH - ul. Korczaka, Findera, Basztowa;

WSCHODNI  ODCINEK  MURÓW  OBRONNYCH - ul. Basztowa, Derdowskiego, Młynarska, Przyzamcze;

POŁUDNIOWY  ODCINEK  MURÓW  OBRONNYCH - ul. Przymurna;

ZACHODNI  ODCINEK  MURÓW  OBRONNYCH - ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

 

 

   PÓŁNOCNY  ODCINEK  MURÓW  OBRONNYCH - przebiegał w linii prostej między basztami narożnymi i zawierał 8 baszt wewnętrznych łupinowych.

THE  NORTHERN  SECTION  OF  THE  CITY  WALLS - ran in a straight line between two corner towers and contained eight internal towers.

DAS  RDLICHE  FRAGMENT  DER  SCHUTZMAUER - lief in gerader Linie Zwischen den Eckbasteien und enthielt 8 Innenbasteien.

 

   WSCHODNI  ODCINEK  MURÓW  OBRONNYCH - przebiegał od narożnej Baszty Bluszczowej na północy, od południa łączył się z zespołem zamkowym. Jedną z baszt wewnętrznych stanowiła Brama Gdańska.

THE  EASTERN  SECTION  OF  THE  CITY  WALLS - started at the corner of Bluszczowa Tower (Ivy Tower) in the north, joined the main castle complex, one of its five internal towers was once Gdańsk Gate.

DAS  ÖSTLICHE  FRAGMENT  DER  SCHUTZMAUER - führte von der an der Ecke gelegenen Efeubastei im Norden, im Süden Verknüpfte es sich mit dem Schloβkomplex. Eine der fünf Basteien bildete das Danziger Tor.

 

   POŁUDNIOWY  ODCINEK  MURÓW  OBRONNYCH - od wschodu łączył się z zespołem zamkowym, przebiegał równolegle wzdłuż rzeki Łeby przecinając Kanał Młynówki, mieścił 6 wewnętrznych baszt .łupinowych między dwiema narożnymi basztami.

   

THE  SOUTHERN  SECTION  OF  THE  CITY  WALLS - joined the main castle complex and ran paralled to the Łeba river across the canal of the mill - race, it contained six towers between its two corner towers.

DAS  SÜDLICHE  FRAGMENT  DER  SCHUTZMAUER - vom Osten her verknüpfte es sich mit dem Schloβkomplex, lief den Fluβ Łeba entlang, schnitt den Kanal von Młynówka durch; es enthielt 6 Innenbasteien, die sich zwischen zwei Eckbasteien befanden.

 

   ZACHODNI  ODCINEK  MURÓW  OBRONNYCH - powstały po lokacji miasta w 1341 roku, prawdopodobnie zwieńczony krenelażem, mieścił między dwiema narożnymi basztami 7 baszt wewnętrznych, w tym Bramę Słupską przy obecnej ul. Staromiejskiej.

THE  WESTERN  SECTION  OF  THE  CITY  WALLS - built after the town was founded in 1341, probably topped with crenels, located between two corner towers, the section contained seven internal towers and the Słupsk Gate today Staromiejska street. (Old Town street).

DAS  WESTLICHE  FRAGMENT  DER  SCHUTZMAUER - entstand nach der Lokation der Stadt im Jahre 1341, wehrscheinlich mit Zinnen verziert, enthielt zwischen den beiden Eckbasteien 7 Innenbasteien u.a. das Stolper Tor in der heutigen Staromiejska Straβe.  

 

 

     Baszta  "Bluszczowa"    

 

     

 

Fot.  Miejska baszta gotycka z II połowy XIV wieku wraz z murami miejskimi z XIV wieku (odcinek wschodni).

 

     

 

Fot.  Miejska baszta gotycka z II połowy XIV wieku wraz z murami miejskimi z XIV wieku (odcinek północny).

 

 

     Sąd  Rejonowy    

  

ZAMEK - początek budowy ok. XIV w. Gotycki, wielokrotnie przebudowywany, siedziba wójta zakonnego, w posiadaniu książąt pomorskich, później siedziba administracji pruskiej.

THE  CASTLE - founded in the middle of the XIV century, gothic, rebuilt many times, the abode of the order of the knighthood lord, in the hands of the Pameranian princes it later became the seat of the Prussian administration.

DAS  SCHOβ - Bauam etwa die Hälfte des XIV Jhs., gotisches Bauwerk mehrmals umgebaut, der Sitz des Ordenvogtes, später im Besitz der Pommerschen Fürsten, danach Sitz der preuβischen Verwaltung.

 

Sąd  Rejonowy - zamek z XIV wieki, wówczas siedziba wójta krzyżackiego, obecnie Sądu Rejonowego; wieża środkowa pochodzi z XVI wieku.

Wchodząc do wnętrza widać wmurowaną po prawej stronie płaskorzeźbę, przedstawiającą plastycznie trzy najważniejsze okresy z historii zamku z datami: 1345 r. - budowa obiektu, 1630 r. - podpalenie przez Szwedów i 1945 r. - stan obecny. O wydarzeniach tych mówi też zwięzły napis: "gmach ten zbudowany w 1345 r. przez najeźdźcę germańskiego, jako zamek obronny, trzykrotnie niszczony w latach 1410, 1503 i 1630, ponownie odbudowany i odzyskany w 1945 r., przez prawnych właścicieli przeznaczony został na siedzibę sądów Rzeczypospolitej Polskiej".

 

 

     Młyn    

 

MŁYN - część dawnego zespołu zamkowego z zachowanym od wschodu gotyckim szczytem schodkowym (XIV w.).

THE  MILL - the part of the old castle complex with remaining gothic front stairs on the east side (XIV century).

DIE  MÜHLE - ein Teil vom ehemaligen Schloβkomplex mit dem erhaltenen von Osten her gotischen Staffelgiebel aus dem XIV. Jh.

 

Młyn -  czynny do dziś pokrzyżacki młyn zamkowy, wzniesiony w średniowieczu, później parokrotnie przebudowywany.

 

 

     Dom  Młynarza    

 

DOM  MŁYNARZA - zbudowany w 1806 roku na zrębie narożnej baszty obronnej.

THE  MILLER'S  HOUSE - built in 1806 on the framework of a corner tower.

DAS  HAUS  MÜLLERS - erebaut im Jahre 1806 auf den Grundmauern der an der Ecke gelegenen Verteidigungsbastei.

 

 

 

     Spichlerz  Solny    

 

SPICHLERZ - część dawnego zespołu zamkowego, następnie przebudowany, zachowana gotycka ściana zachodnia (XIV w.).

THE  GRANARY - XIV the century, the part of the old castle complex, later rebuilt remaining gothic west wall.

DER  SPEICHER - stammt aus dem XIV. Jh., ein Teil vom ehemaligen Schloβkomplex, später umgebaut, erhaltene gotische westliche Wand.

 

Spichlerz - spichlerz solny - siedziba Kościoła Zielonoświątkowego (Zbór "Ziarno Nadziei" w Lęborku).

 

 

 

      Karczma "Rycerska"     

 

 

 

      Budynek  Muzeum     

 

BUDYNEK  MUZEUM - zbudowany na początku XX wieku, pierwotnie kamienica mieszczańska z zachowanym częściowo wystrojem.

THE  BUILDING  OF THE  MUSEUM - built at the beginning of the XX century as a townsmen's tenement hause with partly remaining interior decorations.

DAS  GEBÄUDER  DES  MUSEUMS - erbaut am Anfang des XX. Jhs. ur spünglisch ein Bürgerhaus mit teilweise erhaltenen Ausschmückung.

 

 

     Pomniki  i  tablice  pamiątkowe    

 

  

   Fot.  Pomnik przy kościele p.w. NMP Królowej Polski; "Henryk Keller; plut. W.P. lat 32; poległ 7.3.1945; za wolność ojczyzny".

   Fot.  Pomnik "Spomel" (nie istnieje).

 

     

   Fot.  Pomnik przy ul. I Armii Wojska Polskiego; "W 70 rocznicę odzyskania niepodległości Państwa Polskiego 1818 - 1988; społeczeństwo miasta Lęborka; 1988. 11 listopada".

 

   Fot.  Pomnik przy "rondzie" (plac CPN-u); "Żyli na tej ziemi. Odeszli do wieczności. Pamięć pozostała... Żydom Lęborka w miejscu ich spoczynku społeczeństwo Lęborka; r. 5758; Gmina Żydowska".

 

   Fot.  Pomnik przy "rondzie" poświęcony XX rocznicy pontyfikatu Ojca Św. Jana Pawła II (Karola Józefa Wojtyły).

 

   Fot.  Pomnik przy ul. Al. Wolności; "Bohaterskim Obrońcom Poczty Polskiej w Gdańsku w X rocznicę; pocztowcy Lęborka; Lębork 1.9.1949 r.".

 

     

   Fot.  Pomnik przy Al. Wolności poświęcony Zesłańcom Sybiru.

 

  

   Fot.  Tablica pamiątkowa na budynku Muzeum; "Paul Nipkow; w tym domu urodził się 1860 - 1940 jeden z twórców telewizji; technicy Lęborka 1990".

   Fot.  Tablica pamiątkowa na budynku Ratusza Miejskiego; "w 55 rocznicę powrotu Ziemi Lęborskiej do macierzy; Lębork 10 marca 2000 r".

 

 

     Cmentarz    

 

  

   Fot.  Kościół p.w. Św. Maksymiliana Kolbego i tablica pamiątkowa wmurowana w ścianę kościoła.

 

     

 

   Fot.  Ołtarz polowy na cmentarzu z kościołem p.w. Św. Maksymiliana Kolbego w tle, kaplica cmentarna i krzyż z kaplicy cmentarnej.

 

 

     Park    

 

   Fot.  Czołg w parku.

 

   Fot.  Kamień w parku "Pamiątkowe Dęby".

napis: "PAMIĄTKOWE DĘBY; z okazji; Obchodów Patrona Miasta; Świętego Jakuba; Przystąpienia Polski do U.E.; 80 - lecia Lasów Państwowych; Lipiec 2004."

 

 

     Okolice  dworca  kolejowego    

 

 

Fot.  2000 rok.

     

     Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku    

im. Olimpijczyków Polskich    

 

mgr Wioletta NAWROCKA

AKTUALIZACJA STRONY: 22 grudnia 2008 r.

Na początek.          Powrót do strony głównej.